ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สรุปกฎหมายอาญา ภาค 1
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : นายปณิธาน สุวรรณโรจน์
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สรุปกฎหมายอาญา ภาค 1 เป็นการสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกับกฎหมายอาญา ภาค 1 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการใช้กฎหมายอาญา, โครงสร้างความรับผิดทางอาญา, โทษ, การกำหนดโทษ, วิธีการเพื่อความปลอดภัย, การระงับความผิดและโทษ และความผิดลหุโทษ โดยมีภาพ infographic พร้อมตัวอยย่างคำพิพากษา